Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

sareth
Czasami czytam,
Czasami czytam posty ludzi na facebooku
Czasami czytam o tym, że rodzina to siła,
Czasami czytam o tym, że przyjaciele to możliwości i wsparcie,
Czasami czytam o tym, że miłość ich ratowała.
Czasami się zastanawiam.
Gdzie Ci wszyscy ludzie się chowali?
Skąd oni są?

Czy to naprawdę ten sam świat, który ja widzę?
Czy to naprawdę te same racje, które ja kojarze z rodziną?
Czy to naprawdę te same relacje, które mnie łączyły z bliskimi mi ludźmi?
Których chciałem nazywać przyjaciółmi?
Braćmi i siostrami?
Czy to naprawdę te same uczucia, które ja kojarzę ze swojego doświadczenia?
Gdzie jest ten świat, w którym oni żyją?
sareth
sareth
5207 6264
Reposted fromtfu tfu
sareth
Myślami byłem znowu w miejscu gdzie naprawdę byłem szczęśliwy
— Bremer
Reposted fromzlapmniezabiodra zlapmniezabiodra

July 20 2017

sareth
4190 a3eb 500
sareth
4189 b892 500
sareth
4187 ec70 500
sareth
4185 8510
sareth
A czy Ty sam wiesz, co w sobie masz?
sareth
4184 85ce
sareth
4183 28dc
sareth
4182 07a9
sareth
4181 76ce
sareth
3932 ec09 500
Reposted fromczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
sareth
3933 2b6d 500
Mathematical inspiration
Reposted fromVegelus Vegelus
sareth
4176 1696 500
sareth
4175 38ee 500
sareth
4174 e306
sareth
4173 81ef 500
sareth
4172 0399 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl