Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

sareth
7241 6b06
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
sareth

February 17 2018

sareth
4247 fd78
Reposted fromjotaogoniasta jotaogoniasta
sareth
4484 24bf
Reposted fromalavandula alavandula
sareth
5221 d6c4 500
Reposted fromaggape aggape

August 04 2017

sareth
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"

August 01 2017

sareth
9309 7d6f
Reposted fromxalchemic xalchemic

July 25 2017

sareth
0080 b4dd 500
Reposted fromMeshirr Meshirr
sareth
0091 1dcc 500
Reposted fromMeshirr Meshirr
sareth
sareth
0240 e30a 500
Reposted fromoutoflove outoflove

July 21 2017

sareth
Czasami czytam,
Czasami czytam posty ludzi na facebooku
Czasami czytam o tym, że rodzina to siła,
Czasami czytam o tym, że przyjaciele to możliwości i wsparcie,
Czasami czytam o tym, że miłość ich ratowała.
Czasami się zastanawiam.
Gdzie Ci wszyscy ludzie się chowali?
Skąd oni są?

Czy to naprawdę ten sam świat, który ja widzę?
Czy to naprawdę te same racje, które ja kojarze z rodziną?
Czy to naprawdę te same relacje, które mnie łączyły z bliskimi mi ludźmi?
Których chciałem nazywać przyjaciółmi?
Braćmi i siostrami?
Czy to naprawdę te same uczucia, które ja kojarzę ze swojego doświadczenia?
Gdzie jest ten świat, w którym oni żyją?
sareth
sareth
5207 6264
Reposted fromtfu tfu
sareth
Myślami byłem znowu w miejscu gdzie naprawdę byłem szczęśliwy
— Bremer
Reposted fromzlapmniezabiodra zlapmniezabiodra

July 20 2017

sareth
4190 a3eb 500
sareth
4189 b892 500
sareth
4187 ec70 500
sareth
4185 8510
sareth
A czy Ty sam wiesz, co w sobie masz?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl